REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Foros.pl:

Sklep internetowy działający pod adresem https://Foros.pl/ (dalej:Foros.pl) jest platformą prowadzoną przez:

FI Ryszard Bilski, ul. Słowicza 7, 62-081 Przeźmierowo wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 7790037520, REGON 364262229.

Słownik:

Foros.pl: Sklep internetowy działający pod adresem http://Foros.pl/, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu i prowadzony przez Ryszarda Bilskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FI Ryszard Bilski z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 28-32D/101.

Sklep: Sklep internetowy działający pod adresem https://Foros.pl/ i sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Dni robocze: wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia: czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient: osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie posiada konto Klienta.

Konto Klienta: baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Przelew tradycyjny: płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

Przelew elektroniczny: płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line.

Punkty Odbioru Foros.pl: punkty prowadzone przez sklep w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep Foros.pl.

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Foros.pl zamieszcza na stronie Foros.pl.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Foros.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (za wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji systemu).

4. Do dokonywania zakupów w Foros.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://Foros.pl/, w tym podać adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze sklepem. Wysłane przez Foros.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a) Wyboru zamawianych towarów lub usług.

b) Wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).

c) Wyboru sposobu płatności.

7. Foros.pl potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Konsumenta wskazany podczas rejestracji.

8. Klient zawierając umowę sprzedaży z Foros.pl i akceptując postanowienia Regulaminu wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Foros.pl w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Foros.pl do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Foros.pl przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Foros.pl wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

II. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH:

1. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. CENY TOWARÓW:

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Foros.pl:

a) Podawane są w złotych polskich.

b) Podane są zarówno z VAT - brutto oraz bez VAT - netto (na stronie produktu).

c) Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie https://Foros.pl/.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 24 godzin do maksymalnego terminu ustalanego indywidualnie przy towarach dostępnych na zamówienie. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których realizacja zamówień nieco się wydłuży z przyczyn nie zależnych od Sklepu.

2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost do paczkomatu.

b) Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod wskazany adres.

c) Do Punktu Odbioru Foros.pl, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy,

w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Foros.pl wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

b) Przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta kredytowa, karta płatnicza za pośrednictwem systemu płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Foros.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu w ING Banku Śląskim.

2. W przypadku wybranych towarów, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

3. W przypadku zamówienia składanego przez Konsumentów, Sklep, przed jego złożeniem, udziela informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

VI. REKLAMACJE:

1. Gwarancja na wszystkie towary wynosi 2 lata.

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

b) Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

c) Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, które istniały w chwili wydania Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru, o ile w przypadku Konsumenta, w terminie roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

6. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy wada produktu jest istotna, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez skup usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Klient powinien dostarczyć produkt na koszt Sklepu paczką ekonomiczną na adres: Foros.pl ul. Kopanina 28-32D/101, 60-105 Poznań.

11. Aby przyspieszyć proces reklamacji do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji.

12. Sklep po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 21 dni, z wyjątkiem gdy:

a) Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, gdy konsument wybrał sposób dostarczania rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez przedsiębiorcę.

b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) Obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

b) Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:

a) Umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

b) Umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

c) Umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

d) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

e) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – towary dostępne na indywidualne zamówienie.

4. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem pocztą: Foros.pl ul. Kopanina 28-32D/101, 60-105 Poznań , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@Foros.pl.

5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres za pośrednictwem którego oświadczenie zostało wysłane.

6. Konsument wraz z odstąpieniem od umowy ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar do Sklepu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Z uwagi na bezpieczeństwo zalecany jest zwrot towarów w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

7. Zwracany towar Klient powinien dostarczyć paczką ekonomiczną na adres:

 Foros.pl ul. Kopanina 28-32D/101, 60-105 Poznań.

8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności (cena towaru oraz koszt dostarczenia rzeczy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasRyszardi opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM I NADPŁATY:

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, Sklep zwraca wszystkie dokonane przez Klienta płatności, nie później niż w ciągu 14 dni.

2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Foros.pl (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient niebędący Konsumentem, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy produkt. : Foros.pl ul. Kopanina 28-32D/101, 60-105 Poznań

1.2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

X. DANE OSOBOWE:

1. Administratorem danych osobowych jest Ryszard Bilski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FI Ryszard Bilski.

2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu Bilska oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Sklep dokonuje wszystkich działań by zapewnić bezpieczeństwo danych Klienta. Zaleca się zachowanie wszelkich zasad ostrożności by uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do swojego konta Klienta osobom nieuprawnionym.

6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony sklepu. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:

a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu.

c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

7. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022r.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmiany nowych funkcjonalności Sklepu internetowego lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług. Sklep poinformuje wszystkich Klientów poprzez wiadomość wysłaną na konto użytkownika o planowanych zmianach Regulaminu. W przypadku braku konta, sklep poinformuje o zmianach Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail, z którego zostało złożone zamówienia.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy:

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie21 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep, tel. +48 883 225 844, bok@foros.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://Foros.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na pocztą elektroniczną.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: : Foros.pl ul. Kopanina 28-32D/101, 60-105 Poznań , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4. W przypadku zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO:

www.Foros.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ryszard Bilski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FI Ryszard Bilski, ul. Słowicza 7, 62-081 Przeźmierowo, NIP 7790037520, REGON 364262229. (dalej: „Administrator”)

1.2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FI Ryszard Bilski, ul. Kopanina 28/32D - Lokal 101, 60-105 Poznań, drogą e-mailową pod adresem: bok@Foros.pl lub drogą telefoniczną: +48 883 225 844.

CEL, PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANUA DANYCH OSOBOWYCH:

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub w celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.

2.2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

2.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

a) Imię i nazwisko.

b) Adres zamieszkania.

c) Adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).

d) Adres e-mail.

e) Numer telefonu.

2.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) Przetwarzane zgodnie z prawem.

b) Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

c) Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

COOKIES:

3.1. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do naszych Zaufanych Partnerów[k1] , z których usług korzystamy, a których lista znajduje się w punkcie 3.2 poniżej.

3.2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku.

b) Cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

3.4. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania użytkowników.

b) Dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

a) Realizacji ankiet.

b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

c) Prezentacji zindywidualizowanych reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania.

d) Wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej.

3.5. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3.6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz Zaufani Partnerzy.

3.7. Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI:

4.1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4.2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY:

5.1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

5.2. W celu cofnięcia zgody należy:

a) wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: bok@Foros.pl lub

b) usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub

c) usunąć zamieszczoną opinię o usługach. 

5.3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE:

Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Twoje dane mogą podlegać profilowaniu w celach statystycznych oraz marketingowych.[k3] 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

8.1. Twoje dane mogą być przekazywane dostawcom usług IT, operatorom pocztowym lub przewoźnikom, producentom zamówionych towarów, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

8.2. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

9.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

9.2. Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

9.3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy.

b) 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie).

c) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego.

d) Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

e) Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych.

f) Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

9.4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

10.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:

a) Żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych.

b) Żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych.

c) Żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych.

d) Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.

e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

f) Przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.

g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.2. Wymienione w pkt. 10.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.

10.3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres foros@foros.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

11.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

11.2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

11.3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.

 [k1] np. Google, Facebook.

 [k2] wskazać z kim współpracujemy w zakresie strony internetowej np. Facebook, Google itp..

 [k3] wskazać czy dane są profilowane i w jakim celu oraz czy Administrator podejmuje automatyzowane decyzje.